Motor Antic Garrotxa – Club d’aficionats als vehicles clàssics d’ahir i sempre

Política de privacitat

El responsable del tractament de les teves dades personals és Motor Antic Garrotxa (en endavant MAG) amb CIF: G-1770148, domicili a C/Geranis, 50 – 17800 Olot i correu electrònic: info@motoranticgarrotxa.cat

L’accés a la pàgina web www.motoranticgarrotxa.cat i la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. La informació facilitada pel lloc web és la vigent en la data de l’última actualització i MAG es reserva el dret de modificar-la en qualsevol moment. Els continguts del lloc web no constitueixen una oferta vinculant.
MAG compleix la legislació respecte a la protecció de dades personals i adopta les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable de la Llei i Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Així mateix també compleix amb la llei de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002, de 11 de juliol).

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliti a través dels diferents formularis d’entrada disposats a l’efecte en el lloc web www.motoranticgarrotxa.cat o en qualsevol altre canal del MAG, seran incorporades al fitxer de clients, proveïdors o col·laboradors segons correspongui, que és responsabilitat del MAG, (en endavant el Responsable dels fitxers) per tal d’informar i promocionar els serveis que s’ofereixen i gestionar correctament la relació amb els clients, proveïdors i col·laboradors.

Així mateix, els usuaris de la pàgina web www.motoranticgarrotxa.cat, al facilitar voluntàriament les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis d’entrada disposats a l’efecte en la web, autoritza de manera expressa a que les seves dades puguin ser utilitzades en l’enviament de comunicacions comercials i ofertes publicitàries
per correu electrònic, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris. En cas de no ser facilitats, el responsable dels fitxers no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les necessitats de l’usuari.

El consentiment s’entendrà prestat sempre que no es comuniqui expressament la revocació d’algun dels tractaments indicats anteriorment. A aquest efecte, els usuaris podran donar-se de baixa de qualsevol dels serveis contractats dirigint-se a MAG. Els usuaris del lloc web www.motoranticgarrotxa.cat seran els responsables de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant el responsable dels fitxers de bona fe només com a prestadora del servei. En cas d’haver facilitat dades falses o de terceres persones sense que hi hagi el seu consentiment, el responsable dels fitxers es reserva el dret a la destrucció immediata de les esmentades dades a fi de protegir el dret del titular o titulars de les mateixes.

El responsable dels fitxers es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa per garantir la seva seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats. Tot això de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

El lloc web www.motoranticgarrotxa.cat utilitza cookies que permeten identificar usuaris. No obstant això, si es produeix qualsevol canvi en la política de privacitat aquest serà immediatament advertit a través d’aquest lloc web, incloent l’oportuna rectificació en aquest apartat.

El lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades per evitar l’accés no autoritzat a les dades personals.

MAG no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema
electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues, errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al nostre control; intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes, com virus informàtics o qualsevol altre; errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els usuaris del lloc web www.motoranticgarrotxa.cat en qualsevol moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se a Motor Antic Garrotxa, C/ Geranis, 50 – 17800 Olot i correu electrònic: info@motoranticgarrotxa.cat

Contacta'ns

Vols participar en les activitats i esdeveniments que organitza el Motor Antic Garrotxa? Tens alguna noticia d’interès que t’agradaria publicar a la nostra web? Vols vendre el teu vehicle clàssic?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.